เกี่ยวกับบริษัท | ประวัติบริษัท
ประวัติบริษัท

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
ก่อตั้งขึ้นในปี 2510 โดยนายห้างวิเชียร เผอิญโชค และจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2537 โดยเป็นบริษัทของคนไทยที่ดำเนิน
ธุรกิจ อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์การผลิต การผลิตชิ้น
ส่วนโลหะและพลาสติก การรับจ้างประกอบ พ่นสี และดัดแปลงรถยนต์ต่างๆ
เช่น รถอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง และรถใช้งานเฉพาะด้านต่าง ๆ (Special
Purpose Vehicles) เช่น รถ TR Exclusive Limousine, TR Transformer,
รถตรวจการณ์ลาดตระเวนทางการทหาร (MUV4), รถฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็ว,
รสบัส, รถตู้, รถพยาบาล, รถห้องเย็น, รถมินิบัส เป็นต้น ตลอดจน
การให้บริการหลังการขาย

จากประสบการณ์ใน อุตสาหกรรมยานยนต์ที่สั่งสมมายาวนาน โดยความสามารถ
ในการออกแบบพัฒนา และประกอบรถยนต์ ด้วยฝีมือและความสามารถของ
บุคลากรคนไทย ผสานกับการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและมุ่งเน้นด้านคุณภาพและ
บริการจนได้รับการ รับรองระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO/TS 16949 และ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท
มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะ
แสวงหาพันธมิตรร่วมธุรกิจในด้านต่าง ๆ เพื่อขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดด
โดยเน้นการบริหารงานที่เป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อความสำเร็จ
และเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC