ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
คณะกรรมการ
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

ดร.ปราณี เผอิญโชค
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณสมพงษ์ เผอิญโชค
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณแก้วใจ เผอิญโชค
กรรมการและกรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิชัย เผอิญโชค
กรรมการและกรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณสมเกียรติ นิ่มระวี
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 

คุณถาวร ชลัษเฐียร
กรรมการอิสระประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณดำริ ตันชีวะวงศ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
       
       
Wallpapers
ALLROADER ALLROADER ALLROADER Adventure II

TR ALLROADER 1
size 800x600
size 1024x768

TR ALLROADER 2
size 800x600
size 1024x768

TR ALLROADER 3
size 800x600
size 1024x768

TR Adventure Sport II 4wd
size 800x600
size 1024x768

       
Screensavers
ALLROADER Adventure TR Model logo TR

TR ALLROADER

TR Adventure Sport II 4wd

TR Model

Logo TR

       
Brochures
ALLROADER ALLROADER Adventure Adventure
TR ALLROADER :1 TR ALLROADER : 2

TR Adventure
Sport II 4wd : 1

TR Adventure
Sport II 4wd: 2
หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC