นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
ปฎิทินกิจกรรม

  • 2566
  • 2565
  • 2564
  • 2563
  • 2562


วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
1 มกราคม 2513
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
26 เมษายน 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท 14.00 น.
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
28 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท 14.00 น.
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
28 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท 14.00 น.
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท 14.00 น.

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       

      Thai CAC