นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107536001435
ทุนจดทะเบียน 619,846,931 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 619,846,931 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว 590,846,931 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ - ออกแบบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- สร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดสำหรับการผลิต
- ผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก และผลิตเบาะรถยนต์
- รับจ้างพ่นสี รับจ้างประกอบและดัดแปลงรถยนต์ต่างๆ
สถานที่ตั้ง 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2431-0071-2, 0-2431-0065, 0-2420-0076
โทรสาร : 0-2812-0844, 0-2814-5030, 0-2420-3664
Website http://www.thairung.co.th
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000
โทรสาร : 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9037

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
100/72 ชั้น 22, 100/2 อาคารว่องวานิช B, ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2645-0109
โทรสาร : 0-2645-0110
หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC