นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก (ปิดสมุด 15/03/2567)

ลำดับ
ผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 ดร.ปราณี  เผอิญโชค 140,955,087 20.96%
2 นายวุฒิชัย  เผอิญโชค 108,123,227 16.07%
3 นางสาวแก้วใจ  เผอิญโชค 104,650,741 15.56%
4 นายสมพงษ์ เผอิญโชค 72,420,907 10.77%
5 BANK OF SINGAPORE LIMITED 30,283,341 4.50%
6 นายพัฒนศรณ์ เผอิญโชค 28,512,562 4.24%
7 นายกรวุฒิ เผอิญโชค 20,724,528 3.08%
8 นายวงศ์วริศ เผอิญโชค 18,280,760 2.72%
9 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 11,880,000 1.77%
10 นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี 11,000,000 1.64%
  รวม 546,831,153 81.30%
หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC