นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก (ปิดสมุด 16/03/2566)

ลำดับ
ผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 ดร.ปราณี  เผอิญโชค 125,736,625 20.80%
2 นายวุฒิชัย  เผอิญโชค 97,428,225 16.12%
3 นางสาวแก้วใจ  เผอิญโชค 94,656,165 15.66%
4 นายสมพงษ์  เผอิญโชค 63,432,825 10.49%
5 BANK OF SINGAPORE LIMITED 27,530,310 4.55%
6 นายพัฒนศรณ์ เผอิญโชค 24,038,420 3.98%
7 นายกรวุฒิ เผอิญโชค 14,440,480 2.39%
8 นายวงศ์วริศ เผอิญโชค 12,057,300 1.99%
9 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 10,800,000 1.79%
10 นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี 10,000,000 1.65%
  รวม 480,120,350 79.42%
หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC