นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
คณะกรรมการบริษัท

 


  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

  รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 27 ปี
  วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2536

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
        สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอเมริกันโคสท์ไลน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
        สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
       สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :

 • - ไม่มี -

ตำแหน่งในปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
 • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
  ปัจจุบัน บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด จำนวน 13 แห่ง
 • กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
  2503 - ปัจจุบัน บจ. ชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
  2530 - ปัจจุบัน บจ.ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น
  2532 - ปัจจุบัน บจ.ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์
  2534 - ปัจจุบัน บจ.ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส
  2535 - ปัจจุบัน บจ.ไทยอัลติเมทคาร์
  2535 - ปัจจุบัน บจ. วี.พี. ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์
  2536 - ปัจจุบัน บจ.สินธรณีพร็อพเพอร์ตี้
  2537 - ปัจจุบัน บจ. อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
  2544 - ปัจจุบัน บจ.ไทยออโต้ เพรสพาร์ท
  2547 - ปัจจุบัน บจ. บิซ มอเตอร์ส
  2547 - ปัจจุบัน บจ. เลกซัส ออโต้ ซิตี้
  2549 - ปัจจุบัน บจ. วีพีเค ออโต้
 • กรรมการ
  2557 - ปัจจุบัน บจ. ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง

การดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่น

 • - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • - ไม่มี -

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ 16 มี.ค. 2564) : 120,089,725 หุ้น (20.33%)

 


  รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

  รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 27 ปี
  วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2536

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาโท สาขาวิศวอุตสาหกรรม
        มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 49)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง
        สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 8
 • หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
        วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. มส.1)
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 7 (วพน.7)
        สถาบันวิทยาการพลังงาน

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :

 • หลักสูตร Director Certification Program 26/2003 : IOD

ตำแหน่งในปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง
 • รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  ปัจจุบัน บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  2556 - ปัจจุบัน บมจ. บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด จำนวน 15 แห่ง
 • กรรมการและประธานกรรมการ
  2557 - ปัจจุบัน บจ. เคียววะ ไทยรุ่ง
  2560 - ปัจจุบัน บจ. ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง
 • กรรมการและรองประธานกรรมการ
  2535 - ปัจจุบัน บจ. ไทยอัลติเมทคาร์
 • กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  2532 - ปัจจุบัน บจ. ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์
  2534 - ปัจจุบัน บจ. ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส
  2544 - ปัจจุบัน บจ. ไทยออโต้ เพรสพาร์ท
 • กรรมการ
  2529 - ปัจจุบัน บจ. ชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
  2530 - ปัจจุบัน บจ. ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น
  2535 - ปัจจุบัน บจ. วี.พี. ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์
  2537 - ปัจจุบัน บจ. อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
  2539 - ปัจจุบัน บจ. สินธรณีพร็อพเพอร์ตี้
  2547 - ปัจจุบัน บจ. ไทยออโต้ คอนเวอชั่น
  2547 - ปัจจุบัน บจ. บิซ มอเตอร์ส
  2547 - ปัจจุบัน บจ. เลกซัส ออโต้ ซิตี้
  2550 - ปัจจุบัน บจ. เดลต้า ไทยรุ่ง
การดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่น 6 แห่ง
 • อุปนายก
  ปัจจุบัน สมาคมผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ไทย
 • ปัจจุบัน สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
 • ที่ปรึกษา
  ปัจจุบัน สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
 • กรรมการ
  ปัจจุบัน นิติบุคคลอาคารชุด สราญชล พัทยา คอนโดมิเนียม
 • ประธานกรรมการ
  ปัจจุบัน นิติบุคคลอาคารชุด นอร์ทพ้อยท์
 • ที่ปรึกษา
  ปัจจุบัน สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • - ไม่มี -

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ 16 มี.ค. 2564) : 62,232,825 หุ้น (10.53%)


   กรรมการและกรรมการบริหาร
  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

  รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 21 ปี
  วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน 2543
 

คุณวุฒิการศึกษา :

 • Bachelor Degree in Financial Administration University of New England Australia
 • หลักสูตร Executive Program “Owner/President Management Program” รุ่น 42 Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Winning with Strategy : YPO (Thailand)
 • หลักสูตร Secret of Effective Business : YPO (Thailand)
 • หลักสูตร Cambridge-Thammasat Executive Education Pregram “leadership” รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
 • หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร The Boss Executive Educational Program รุ่นที่ 38 Management and Psychology
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 55)
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.23)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :

 • หลักสูตร Director Certification Program 29/2003 : IOD
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 10/2015

ตำแหน่งในปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
 • กรรมการและกรรมการบริหาร
  ปัจจุบัน บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด จำนวน 14 แห่ง
 • กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2536 - ปัจจุบัน บจ.ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น
  2537 - ปัจจุบัน บจ. อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
  2539 - ปัจจุบัน บจ. วี.พี. ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์
  2547 - ปัจจุบัน บจ. บิซ มอเตอร์ส
  2547 - ปัจจุบัน บจ. เลกซัส ออโต้ ซิตี้
  2549 - ปัจจุบัน บจ. วีพีเค ออโต้
  2550 - ปัจจุบัน บจ. บิซรีซอร์ส
 • กรรมการ
  2531 - ปัจจุบัน บจ.ชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
  2534 - ปัจจุบัน บจ.ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส
  2534 - ปัจจุบัน บจ.ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์
  2535 - ปัจจุบัน บจ.ไทยอัลติเมทคาร์
  2536 - ปัจจุบัน บจ.สินธรณี พร๊อพเพอร์ตี้
  2544 - ปัจจุบัน บจ.ไทยออโต้ เพรสพาร์ท
  2557 - ปัจจุบัน บจ.ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง
การดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่น 2 แห่ง
 • กรรมการที่ปรึกษา
  ปัจจุบัน สมาคมรถเช่าไทย
 • ประธาน
  ปัจจุบัน ชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • - ไม่มี -

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ 16 มี.ค. 2564) : 98,253,765 หุ้น (16.63%)

 


   กรรมการและกรรมการบริหาร
   (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

  รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 25 ปี
  วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 เมษายน 2539
 

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยโคเวนทรี ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :

 • - ไม่มี -

   

ตำแหน่งในปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
 • กรรมการและกรรมการบริหาร
  ปัจจุบัน บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด จำนวน 13 แห่ง
 • กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  2537 - ปัจจุบัน บจ. อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
  2545 - ปัจจุบัน บจ. สินธรณี พร๊อพเพอร์ตี้
  2545 - ปัจจุบัน บจ. ชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
  2547 - ปัจจุบัน บจ. บิซ มอเตอร์ส
 • กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
  2546 - ปัจจุบัน บจ.ไทย วี.พี.ออโต้เซอร์วิส
 • กรรมการ
  2540 - ปัจจุบัน บจ. ไทยอัลติเมทคาร์
  2544 - ปัจจุบัน บจ. ไทยออโต้ เพรสพาร์ท
  2545 - ปัจจุบัน บจ. ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น
  2545 - ปัจจุบัน บจ. ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์
  2545 - ปัจจุบัน บจ. วี.พี. ออโต้เอ็นเตอร์ไพร
  2550 - ปัจจุบัน บจ. บิซรีซอร์ส
  2557 - ปัจจุบัน บจ. เคียววะ ไทยรุ่ง
  2557 - ปัจจุบัน บจ. ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง

การดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่น

 • - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • - ไม่มี -

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ 16 มี.ค. 2564) : 96,528,225 หุ้น (16.34%)

 


  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  และกรรมการบริหารความเสี่ยง

  รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 15 ปี
  วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 สิงหาคม 2548
 

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College, นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 10
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 5
  สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
  สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
  สถาบันวิทยาการการค้า สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :

 • หลักสูตร Director Certification Program 9/2001 : IOD
 • หลักสูตร Audit Committee Program 15/2006 : IOD
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) ปี 2010 : IOD

ตำแหน่งในปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง
 • กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
  ปัจจุบัน บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
 • กรรมการ, กรรมการผู้อำนวยการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร
  2545 - ปัจจุบัน บมจ. เอ็ม บี เค
 • รองประธานกรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  2552 - ปัจจุบัน บมจ. ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  2562 - ปัจจุบัน บมจ. ดูโฮม
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
  2563 - ปัจจุบัน บมจ.เกียรติธนาขนส่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด จำนวน 84 แห่ง
 • กรรมการ
  2562 - ปัจจุบัน บจ. ดวงแคปปิตอล
 • ประธานกรรมการ และกรรมการ
  ปัจจุบัน บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ บมจ. เอ็ม บี เค จำนวน 83 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่น จำนวน

 • - ไม่มี -
p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • - ไม่มี -

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ 16 มี.ค. 2564) ) : 18,014 หุ้น (0.003%)

 


  กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
  และกรรมการบริหารความเสี่ยง

  รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 ปี
  วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 22 เมษายน 2556
 

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :

 • - ไม่มี -

ตำแหน่งในปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง
  ปัจจุบัน บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด 1 แห่ง

 • ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายบริหาร
  ปัจจุบัน บจ. เด็นโซ่ (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่น จำนวน 13 แห่ง

 • รองประธาน
  ปัจจุบัน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสภาอุตสาหกรรมฯ 5 คณะ
 • รองประธานอาวุโส
  ปัจจุบัน สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
 • ที่ปรึกษา
  ปัจจุบัน สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย
 • อุปนายก ฝ่ายบริหารและวางแผน
  ปัจจุบัน สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
  ปัจจุบัน สถาบันไทย-เยอรมัน
 • อนุกรรมการ
  ปัจจุบัน คณะกรรมการปรับปรุงระเบียบการบริหารงานของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ปัจจุบัน สถาบันยานยนต์
 • ประธานอนุกรรมการ
  ปัจจุบัน กรรมการบริหารและกำกับติดตามการพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน (7+1 สาขา) กระทรวงศึกษาธิการ
 • ประธาน
  ปัจจุบัน คณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพยานยนต์ชิ้นส่วน (กรอ.อศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
  ปัจจุบัน สภาที่ปรึกษาสภาพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 19 และกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของกระทรวงแรงงาน 3 คณะ
  ปัจจุบัน คณะกรรมการกิจกรรมนักศีกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
  ปัจจุบัน คณะทำงาน กกร.ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับ 4IR ภายใต้โครงการ ASEAN Human Empowerment and Development (AHEAD Legacy Project)
 • กรรมการ
  ปัจจุบัน คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  ปัจจุบัน กองทุนส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  ปัจจุบัน สภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 • สมาชิกสามัญ
  ปัจจุบัน International Academy for Quality (IAQ)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • - ไม่มี -

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ 16 มี.ค. 2564) : ไม่มี

 


  กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง

  รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 ปี
  วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 เมษายน 2563
 

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :

 • - ไม่มี -

   

ตำแหน่งในปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง
 • กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง
  2563-ปัจจุบัน บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด 1 แห่ง
 • รองประธาน
  2521-2563 บจ. อีซูซุมอเตอร์ส (ประเทศไทย))

การดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่น

 • - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • - ไม่มี -

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ 16 มี.ค. 2564) : ไม่มี

 


   กรรมการอิสระ
   กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
   และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 3 เดือน
  วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 

คุณวุฒิการศึกษา :

 • ปริญญาเอก สาขาการตลาด
        University of North Carolina at Chapel Hill, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาการตลาด
        George Washington University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรมจาก สถาบัน IOD :

 • หลักสูตร Director Accreditation Program 155/2018 : IOD
 • หลักสูตร Director Certification Program 270/2019 : IOD
 • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program 13/2020 : IOD
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program 36/2020 : IOD

ตำแหน่งในปัจจุบัน :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง
 • กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  ปัจจุบัน บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์
 • กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
  2561 - ปัจจุบัน บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด

 • - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่น จำนวน 1 แห่ง

 • รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
  2564 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการ
  2560 - ปัจจุบัน กรรมการส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2560 - ปัจจุบัน กรรมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่าน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2560 - ปัจจุบัน กรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ภาควิชาการตลาด
  2547 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • - ไม่มี -

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ 16 มี.ค. 2564) : ไม่มี

 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC