นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  • เปรียบเทียบ 3 ปี
  • เปรียบเทียบไตรมาส


เปรียบเทียบ 3 ปี
2564
2563
2562
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)      
รายได้จากการขายและบริการ 1,979.18 1,530.06 2,386.46
รายได้รวม1 2,039.98 1,575.83 2,576.78
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 304.47 120.58 463.19
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย 239.80 53.01 307.12
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 107.85 (84.54) 201.90
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ2 78.43 (91.36) 181.47
ฐานะทางการเงิน(ล้านบาท)      
สินทรัพย์รวม 3,850.32 3,697.24 3,926.73
หนี้สินรวม 503.41 416.61 584.17
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,346.92 3,280.63 3,342.56
อัตราส่วนทางการเงิน      
อัตรากำไรขั้นต้น 15.38% 7.88% 18.31%
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย 11.76% 3.36% 11.92%
อัตรากำไรสุทธิ 3.84% (5.80%) 7.04%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 2.86% (2.20%) 5.33%
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 2.41% (2.76%) 5.64%
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 2.97 3.03 2.97
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.15 0.13 0.18
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)      
มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 1.00 1.00
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น 5.53 5.46 5.53
กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.13 (0.15) 0.31
เงินปันผลต่อหุ้น3 0.10 0.06 0.25
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น 75.92% NA 81.40%
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 2.06% 1.60% 5.32%
ข้อมูลหุ้นของบริษัท (ล้านหุ้น)      
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน 619.85 619.85 619.85
จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว 595.45 590.45 590.85
 

หมายเหตุ

  1. รายได้รวม = รายได้จากการขายและบริการ + รายได้อื่น + ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
  2. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ = กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
  3. เงินปันผล ปี 2563 ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564 ก่อน
  4. เงินปันผล ปี 2562 จ่ายจากกำไรจากการดำเนินงานปกติเท่านั้น ไม่รวมกำไรจากการซื้อกิจการ TTR ซึ่งเป็นกำไรทางบัญชี มิใช่กำไรที่เป็นเงินสด
เปรียบเทียบรายไตรมาส
ไตรมาสที่
2/2565
ไตรมาสที่
1/2565
ไตรมาสที่
2/2564
QoQ 
% เปลี่ยนแปลง
YoY 
% เปลี่ยนแปลง
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)          
รายได้จากการขายและบริการ 718.37 663.88 450.25 8% 60%
รายได้รวม1 756.74 691.83 463.30 9% 63%
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 167.76 136.93 62.86 23% 167%
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย 154.55 122.13 49.72 27% 211%
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 123.41 90.59 16.34 36% 655%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2 102.26 72.10 10.28 42% 895%
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)          
สินทรัพย์รวม 4,085.83 4,030.50 3,738.97 1% 9%
หนี้สินรวม 613.20 606.99 451.00 1% 36%
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,472.63 3,423.52 3,287.98 1% 6%
อัตราส่วนทางการเงิน          
อัตรากำไรขั้นต้น 23.35% 20.63% 13.96% 3% 9%
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจำหน่าย 20.42% 17.65% 10.73% 3% 10%
อัตรากำไรสุทธิ 13.51% 10.42% 2.22% 3% 11%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 6.81% 4.10% 1.91% 3% 5%
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น 6.37% 3.62% 1.68% 3% 5%
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 2.81 2.73 2.95 3% (5%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.18 0.18 0.14 (0%) 29%
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)          
มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 1.00 1.00    
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น 5.72 5.65 5.47 1% 5%
กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.17 0.12 0.02 41% 884%
ข้อมูลหุ้นของบริษัท (ล้านหุ้น)
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน 619.85 619.85 619.85    
จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว 597.20 595.45 591.01    
 

หมายเหตุ

  1. รายได้รวม = รายได้จากการขายและบริการ + รายได้อื่น + ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
  2. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ = กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC