นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาตามช่วงเวลา : -
* ค้นจาก ปี-เดือน-วัน เช่น 2011-05-27

วันจันทร์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566
  แบบรายงานผลการใช้สิทธิ ESOP 2021 (F53-5)
วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
วันพุธที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
วันพุธที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
วันจันทร์ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567
  แบบรายงานผลการใช้สิทธิ ESOP 2021 (F53-5)
วันจันทร์ที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567
  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
วันจันทร์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2567
  แบบรายงานผลการใช้สิทธิ ESOP 2021 (F53-5)
วันจันทร์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2567
  การเผยแพร่แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2567
  มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567
  แบบรายงานผลการใช้สิทธิ ESOP 2021 (F53-5)
วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567
  การปรับสิทธิของ ESOP 2021
วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567
  การเผยแพร่ประกาศการจ่ายเงินปันผล และงบการเงิน ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
วันพุธที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567
  แบบรายงานผลการใช้สิทธิ ESOP 2021 (F53-5)
วันพุธที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
วันพุธที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
  มติคณะกรรมการรับทราบการลาออกของประธานคณะกรรมการ และแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ แทนตำแหน่งที่ว่างลง, การจ่ายเงินปันผล, การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน, การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ESOP-20
วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
  แบบรายงานผลการใช้สิทธิ ESOP 2021 (F53-5)
วันพุธที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2567
  แบบรายงานผลการใช้สิทธิ ESOP 2021 (F53-5)
วันพุธที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
  “TRU” บริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท ร่วมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาให้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- เอกสารต่างๆ จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งอ่านด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader 
หากท่านยังไม่มีโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดได้ที่นี่

หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC