นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
การไม่จ่ายค่าอํานวยความสะดวก และ การไม่ว่าจ้างพนักงานรัฐ


คำนิยาม
           1.ค่าอํานวยความสะดวก (Facilitation Payments)     หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายแก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะดําเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดําเนินการรวดเร็วขึ้น โดย กระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทําอันชอบด้วยหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น
           2.เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐ    หมายถึง การที่บุคคลผู้เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/นักการเมือง/ที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐ และได้เข้ามาทํางานให้กับบริษัท และอาจอาศัยความสัมพันธ์หรือข้อมูลภายในไปเอื้อประโยชน์แก่บริษัทหรือก่อให้เกิดภาวะ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร โดยผลของการกระทํานั้นมุ่งหวังให้เกิดความ ได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม หรือ การกําหนดนโยบายเอื้อประโยชน์กับบริษัทที่อดีต เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นทํางานให้

แนวการปฎิบัติ
           1. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอํานวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่ดําเนินการใดๆ และไม่ยอมรับการกระทําใด ๆ เพื่อแลก กับการอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ
           2. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รัฐที่ยังอยู่ในตำแหน่งเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้อำนาจในทางมิชอบ
           3.บริษัทฯไม่มีการส่งพนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ/ที่ปรึกษา ที่ทำงานกับทางบริษัท ไปทำงานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้อำนาจในทางมิชอบ
หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC